Организация на учебния ден във всички възрастови групи през учебно и неучебно време