Организация на учебния ден във всички възрастови групи през учебно и неучебно време

дневен режим на групите в ДГ № 4 „Бреза“